HELENA RASIOWA (1917 – 1994)

HELENA RASIOWA (1917 – 1994)

Helena Rasiowa urodziła się w Wiedniu 20 czerwca 1917 r. W 1918 r. razem z rodziną przeniosła się do Warszawy, a 1938 roku rozpoczęła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu II wojny światowej przerwała studia i wraz z rodziną przeniosła się do Lwowa. We wrześniu 1939 r. Lwów został przejęty przez Związek Radziecki i rodzina Rasiów wróciła do Warszawy, gdzie Helena podjęła edukację na tajnych kompletach, zorganizowanych przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. Karola Borsuka, Jana Łukasiewicza, Andrzeja Mostowskiego. Jej pierwsza praca magisterska napisana pod kierunkiem Jana Łukasiewicza i Bolesława Sobocińskiego spłonęła podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. Ona sama przeżyła wraz z matką w piwnicy pokrytej ruinami zburzonego budynku. Po wojnie krótko pracowała w szkole średniej. Mostowski pamiętając pracę Rasiowej przekonał Ją, aby wróciła na Uniwersytet Warszawski. Pod jego kierunkiem napisała drugą pracę magisterską, którą obroniła w roku 1945. Po obronie pracy magisterskiej została zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w roku 1950 obroniła rozprawę doktorską, której promotorem był również Mostowski. Jej rozprawa doktorska Algebraic treatment of the functional calculus of Lewis and Heyting zawierała główne kierunki Jej przyszłych badań. W 1956 r. zdobyła drugi stopień naukowy (równoważny habilitacji) w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk, a w 1967 r. Rada Państwa nadała Jej tytuł profesora zwyczajnego.
Jej dorobek naukowy obejmuje trzy monografie i ponad 100 publikacji naukowych. Nad nową monografią (Algebraic Analysis of Non-Classical First Order Logics) pracowała do końca swoich dni. Tematyka prac obejmuje logikę dedukcyjną, metody algebraiczne w logice i algebrze związane z logiką, logikę klasyczną i nieklasyczną, algorytmikę i sztuczną inteligencję. Była jedną z pierwszych osób, które dostrzegły znaczenie logiki matematycznej dla informatyki oraz przyszłość i znaczenie informatyki. Wiele ważnych wyników ukazało się w Fundamenta Informaticae, którego była założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym.
Profesor Rasiowa wykształciła pokolenia studentów i badaczy, wypromowała ponad 20 doktorów. Współpracowała z wieloma wybitnymi naukowcami w kraju i na świecie, głosiła wykłady na uniwersytetach całego świata.
Działała aktywnie w Polskim Towarzystwie Matematycznym, w latach 1955-1957 była jego sekretarzem, zaś w latach 1958-1959 wiceprezesem, zob. min.
http://konferencja.ptkwm.org.pl/
https://www.mimuw.edu.pl/~mrr/Rasiowa.html
https://www.agnesscott.edu/lriddle/women/rasiowa.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Rasiowa.html