Laureatka Nagrody PTKM’19 – Barbara Pękala

Laureatka Nagrody PTKM’19 – Barbara Pękala

Barbara Pękala pracuje w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Jest kierownikiem Pracowni Metod Przybliżonych w Centrum Innowacji i Transferu
Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz kierownikiem Zakładu Metod Przybliżonych w Instytucie Informatyki. Od 2014 roku współorganizuje konferencję: International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS). W latach 2014-2019 opublikowała 25 artykułów naukowych, w tym jedną monografię (Springer); 10 prac ukazało się w czasopismach z bazy JCR. Odbyła staże naukowe w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych:
IBS PAN, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Department of Mathematical Modelling Statistics and Bioinformatics,
Ghent University oraz Department of Automation and Computation,
Public University of Navarra.
Badania naukowe dr hab. Barbary Pękali koncentrują się na opracowaniu nowych metod inteligencji obliczeniowej dla tzw. danych niepewnych/nieprecyzyjnych oraz na analizie teoretycznych własności wybranych miar i operatorów odpowiednich dla zastosowań. Badania aplikacyjne prowadzone są w oparciu o teorie matematyczne dotyczące algorytmów wielokryterialnego podejmowania decyzji, modelowania i przetwarzania niepewnej informacji i systemów wspomagania decyzji w warunkach nieprecyzyjności i niepełności informacji.

sk/15/03/2021