Laureatka Nagrody PTKM’19 – Monika Piotrowska

Laureatka Nagrody PTKM’19 – Monika Piotrowska

Monika Joanna Piotrowska pracuje w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe pt. Równania różniczkowe z opóźnieniami w zastosowaniach ze szczególnym uwzględnieniem opisu wzrostu i leczenia nowotworów. Obecnie dr hab. M. J. Piotrowska zajmuje się różnego typu zastosowaniami matematyki, kontynuując także bardzo istotną tematykę modelowania procesów nowotworowych i terapii przeciwnowotworowych. Większość jej publikacji dotyczy właśnie tego typu zagadnień. Badania prowadzone są w oparciu o teorie matematyczne, w szczególności teorię układów dynamicznych i automatów komórkowych, które stanowią skuteczne narzędzie do badania nowych terapii. Monika Piotrowska brała udział w projektach badawczych finansowanych zarówno przez Unię Europejską (w ramach 6. i 7. Programu Ramowego, Marie Curie Action), James S. Mc. Donnell Foundation, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki. Była kierownikiem projektu realizowanego w ramach programu Iuventus Plus, obecnie jest kierownikiem interdyscyplinarnego międzynarodowego projektu Effectiveness of infection control strategies against intra- and inter-hospital transmission of MultidruG-resistant Enterobacteriaceae–insights from a multilevel mathematical NeTwork model i jednocześnie powołanego w celu jego realizacji polskiego konsorcjum, w ramach międzynarodowego projektu Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance network. Dr hab. M. J. Piotrowska była stypendystką Programu Start finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Programu Stypendialnego dla Najlepszych Uczestników Studiów Doktoranckich i Młodych Doktorów finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uzyskała grant dla naukowca wizytującego Monash University (Australia), otrzymała stypendium naukowe dla Młodych Wybitnych Naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także nagrody indywidualne Rektora UW za działalność naukową. Pracuje na rzecz społeczności Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego jako wicedyrektor Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki.

sk/15/03/2021