Plany równości płci w programie Horyzont Europa

Plany równości płci w programie Horyzont Europa

Od 2021 r. Komisja Europejska zaproponuje, zgodnie z celami programu „Horyzont Europa”, opracowanie z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami planów na rzecz równości płci sprzyjających włączeniu społecznemu w celu promowania równości płci w UE w dziedzinie badań i innowacji.

Propozycja ta została zgłoszona w komunikacie NowaERA dla badań i rozwoju– COM(2020)628. Komisja Europejska stwierdza, że pomimo ciągłego dbałość polityki o równouprawnienie płci w dziedzinie badań i rozwoju, postępy są powolne i nadal niewystarczające. Podczas gdy równość została prawie osiągnięta u absolwentów studiów doktoranckich, tylko 24% najwyższych stanowisk w sektorze szkolnictwa wyższego zajmują kobiety.

Jak wyjaśniono w strategii na rzecz równości płci na lata 2020–2025 i potwierdzonej podczas Europejskich Dni Badań naukowych i Innowacji w 2020 r., które odbędą się we wrześniu 2020 r., Komisja wprowadzi nowe środki mające na celu wzmocnienie równości płci w programie „Horyzont Europa”, takie jak wymóg planu równości płci ze strony wnioskodawców oraz inicjatywa mająca na celu zwiększenie liczby start-upów technologicznych kierowanych przez kobiety. Dostępne będą również fundusze na badania nad płcią i krzyżowe.

Więcej na stronie: gender equality plans

 oraz w pliku:  https://letsgeps.eu/wp-content/uploads/2020/10/090166e5ccc86ea5.pdf