Członkostwo honorowe PTKM

Członkostwo honorowe PTKM (§ 10 Statutu PTKM) nadaje w drodze uchwały Zgromadzenie Ogólne PTKM osobie fizycznej, która położyła szczególne zasługi dla PTKM lub ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk matematycznych lub nauk pokrewnych.