Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce wspiera rozwój nauk matematycznych w Polsce i przyczynia się do podnoszenia ogólnego poziomu wiedzy matematycznej. Głównym celem PTKM jest integracja środowiska i udzielanie wsparcia kobietom pracującym w dziedzinie nauk matematycznych oraz zachęcanie ich do budowania aktywnej kariery w nauce. PTKM zamierza zapewnić reprezentację środowiska polskich kobiet zajmujących się naukami matematycznymi w społeczeństwie oraz wobec wszystkich organów państwowych, prywatnych i samorządowych w kraju i za granicą.

Według § 6. Statutu celami PTKM są:

 •  upowszechnianie matematyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy matematycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju matematyki w Polsce;
 •  zabieganie o prawo do równych szans i możliwości oraz równego traktowania kobiet aktywnych w dziedzinie nauk matematycznych;
 •  dbałość o upowszechnianie wyników naukowych (osiągnięć) uzyskanych przez kobiety w naukach matematycznych;
 •  wykorzystywanie wiedzy eksperckiej w celu wspierania kobiet w matematyce;
 • ochrona praw i pozycji kobiet pracujących w dziedzinie nauk matematycznych;
 • motywowanie kobiet do budowania aktywnej kariery w dziedzinie nauk matematycznych oraz wspieranie ich w realizacji kariery zawodowej;
 • organizowanie spotkań kobiet o podobnych zainteresowaniach naukowych;
 • ułatwianie kobietom komunikacji naukowej w dziedzinie nauk matematycznych;
 • reprezentowanie środowiska PTKM w społeczeństwie, wobec organów państwowych,
  samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą;
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami matematycznymi skupiającymi kobiety.

PTKM opiera swoja działalność, a w szczególności realizacje swoich celów, na pracy społecznej swoich członków.