Aktualnie otwarte konkursy Narodowego Centrum Nauki

Więcej informacji o wyżej wymienionych typach konkursów można znaleźć tutaj.

Planowany harmonogram konkursów NCN

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki można znaleźć tutaj.

Programy międzynarodowe

Więcej informacji o wyżej wymienionych typach konkursów można znaleźć tutaj.

Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Więcej informacji

Składanie wniosków DUN poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców dla osób do 35. roku życia

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Więcej informacji