Konkurs PTKM – warunki ogólne

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce ogłasza Konkurs o Nagrodę PTKM dla kobiet za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek. Nagroda ma formę pieniężną oraz zaproszenia do wygłoszenia wykładu plenarnego na cyklicznej konferencji PTKM. Kandydatki powinny posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Do Nagrody mogą kandydować wyłącznie kobiety, obywatelki polskie lub nieposiadające obywatelstwa polskiego, ale zamieszkałe na stałe w Polsce przez co najmniej 5 ostatnich lat, które w roku, za który przyznawana jest nagroda mają co najmniej 35 lat i nie więcej niż 45 lat, przy czym pod uwagę brane są roczniki urodzenia, a nie dokładne daty (dd-mm-rrrr). Wnioskodawcami mogą być instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych lub co najmniej pięcioosobowe grupy matematyków o znaczącym dorobku naukowym. Wnioskodawcy dołączają pisemną zgodę kandydatki na zgłoszenie jej do konkursu.
Podstawą przyznania nagrody mogą być:
  • monografia opublikowana w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i w roku ogłoszenia konkursu lub/i
  • minimum 5 prac opublikowanych w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i w roku ogłoszenia konkursu; prace powinny być opublikowane w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub co najmniej w czasopismach z numerem DOI.
Szczegółowy Regulamin Nagrody PTKM Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do dnia 30 grudnia bieżącego roku. Wypełniony i podpisany przez wnioskodawców wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce, ul. S. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów. Egzemplarze publikacji łącznie z wnioskami należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres ptkwm@ptkwm.pl w formie spakowanej. Wszystkie dokumenty muszą wpłynąć do PTKM w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia roku, za który przyznawana jest nagroda. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca następnego roku. Wzór wniosku o Nagrodę PTKM Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do konkursu o Nagrodę PTKM.