Członkostwo wspierające PTKM

Członkiem wspierającym PTKM (§ 10 Statutu PTKM) może być osoba fizyczna lub osoba prawna popierająca statutowe cele organizacji PTKM, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze. Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny PTKM na podstawie pisemnej umowy określającej formy wsparcia.