Dzień Kobiet w Nauce

Dzień Kobiet w Nauce

Rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych:
Nauka i równość płci są niezbędne do osiągnięcia celów rozwoju uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym, w tym agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W ciągu ostatnich 15 lat globalna społeczność włożyła wiele wysiłku w inspirowanie i angażowanie kobiet i dziewcząt w naukę. Niestety kobiety i dziewczęta nadal były wykluczane z pełnego udziału w nauce. Według badań przeprowadzonych w 14 krajach prawdopodobieństwo, że studentki ukończyły studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na kierunkach ścisłych wynosi odpowiednio 18%, 8% i 2%, podczas gdy odsetek studentów płci męskiej wynosi 37. %, 18% i 6%.
W celu osiągnięcia pełnego i równego dostępu do nauki i uczestnictwa w niej dla kobiet i dziewcząt, a także dalszego osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję A / RES / 70/212 (projekt A / 70 /474/Add.2) ogłaszający 11 lutego Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dziewcząt w Nauce, zob. https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day/ https://en.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday/2018#.WJrEEWeKw8o

sk/13/03/2021